Registreer nu en bied gratis mee

HORSE AUCTION BELGIUM

AFTER SUMMER EDITION

Bekijk heel de veiling collectie

Online Veilingvoorwaarden

1. Horse Auction Belgium online veilingen worden georganiseerd door Horse Auction Belgium 2.0 met maatschappelijke zetel te Klauwenhofweg 100, 3680 Maaseik, België.

2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden

3. Horse Auction Belgium verkoopt via haar website paarden namens en voor rekening van derden. Horse Auction Belgium treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. De koper dient zich via de website www.horseauctionbelgium.com te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de Horse Auction Belgium online veiling.

4. De paarden worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.

5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door Horse Auction Belgium aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.

6. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO. De veiling verloopt volgens de volgende biedstappen:

Van 5.000 euro - 30.000 euro per €1000,-

Vanaf 30.000 euro per €2000,-

7. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per kavel aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een bod uitgebracht op een kavel zal de veiling betreffende dat kavel automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.

8. Bovenop de toewijzingsprijs betaalt de koper aan Horse Auction Belgium een percentage van 10% (exclusief BTW) op de toewijzingsprijs als commissie en voor de tussenkomst in de veilingkosten. Horse Auction Belgium reikt aan de koper een factuur uit voor deze diensten en voorafgaandelijk aan de levering van het veulen door de koper vereffend dient te worden op de rekening van Horse Auction Belgium.

9. De paarden worden op het einde van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 10% op deze toewijzingsprijs als koperscommissie = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geplaatst.

10. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.

11. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde paarden gaat onmiddellijk na toewijzing over op de koper. Na de veiling én betaling treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen voor de levering, dit is normaal voor rekening van de koper tenzij de verkoper anders overeenkomt, er is een uitzondering van de levering van de veulens. Het veulen wordt niet eerder dan de leeftijd van 5 maanden geleverd aan de koper. De koper wordt tijdig op de hoogte gebracht van dit tijdstip. Aflevering zal pas plaatsvinden zodra het afrekeningsbedrag zoals gedefinieerd in artikel 9 is bijgeschreven op de rekening van Horse Auction Belgium. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde veulens gaat onmiddellijk na levering van het veulen aan de koper over op de koper. Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen koper en verkoper, met dien verstande dat ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de veulens na de veiling mochten vertonen. 

12. De eigendom van de paarden gaat over op het ogenblik van de betaling van het afrekeningsbedrag door de koper aan de veilingorganisatie.

13. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden.

14. De informatie betreffende de veulens of paarden is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de veulens of paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. Horse Auction Belgium is bij de omschrijving van een kavel op haar website afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. Horse Auction Belgium is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website en online catalogus. 

15. In geval van export van een veulen of een paard, zal de koper binnen 3 maanden na levering van het veulen of paard een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW. 

16. Het veilingcomité zal zich – ingeval zich een geschil voordoet tussen de Verkoper en de Koper welke verband houdt met de Veiling - inspannen om dit geschil tussen hen middels bemiddeling op te lossen. Mocht 1 van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechtbank van Tongeren bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen Verkoper en Koper.

17. In het geval van een draagmerrie dient de merrie op kosten van de koper na het spenen terug afgeleverd te worden aan de verkoper. Het transport van de draagmerrie naar de koper is ook op kosten van de koper. De verkoper mag aan de koper een waarborg van maximaal €3000,- vragen voor zijn (gehuurde) draagmerrie. Dit bedrag wordt door de koper aan Horse Auction Belgium betaald. Wanneer de draagmerrie in goede conditie aan de verkoper geleverd wordt zal dit bedrag aan de koper terugbetaald worden.

18. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling Tongeren en de rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Tongeren zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.

19. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie