Register now and bid for free

HORSE AUCTION BELGIUM

AFTER SUMMER EDITION

View the entire auction collection

Online auction conditions

  1. The Horse Auction Belgium online auctions are organised by Horse Auction Belgium 2.0 with its seat at Klauwenhofweg 100, 3680 Maaseik, BELGIUM.
  2. To participate in this auction implies that these auction conditions are explicitly acknowledged and accepted without reservations.
  3. Horse Auction Belgium sells horses via its website on behalf and for account of third parties. Horse Auction Belgium acts as auction service. The auction committee acts as mediator between seller and buyer. Buyers must register themselves via the website www.horseauctionbelgium.com before being allowed to participate in the Horse Auction Belgium online auction.
  4. The horses are auctioned in the condition they have at the time of the auction.
  5. The sale is realised under Belgian law by means of bidding and allotment to the highest bidder after payment of the settlement amount, whether or not to be increased by VAT. The auction is supervised by an auctioneer to be indicated by Horse Auction Belgium who will draw up an official report of the allotment.
  6. Bids and payments are made in EURO. The auction proceeds according to the following bidding steps:

- From 5,000 euros - 30,000 euros per € 1000, -

- From 30.000 euros per € 2000,-

7. The website will state an indicative closing time of the auction per specific lot. If, however, a bid is made in the last 5 minutes before the closing time of a lot, the auction time for that specific lot will be automatically extended by 5 minutes. The extended time will become the new indicative closing time.

8. In addition to the allotment price, the buyer will pay Horse Auction Belgium a percentage of 10% (excluding VAT) of the allotment price by way of commission and for the mediation in the auction costs. Horse Auction Belgium will give the buyer an invoice for these services, the amount of which is to be promptly transferred into the account of Horse Auction Belgium, previous to the delivery of the horse/foal to the buyer.

9. In the auction a horse is allotted to the highest bidder. The settlement of the sales price by buyer is calculated as follows: the allotment price + 10% of such allotment price as buyer’s commission = net price, to be increased with any VAT possibly due, which constitutes the total settlement amount. By making a bid, the bidder undertakes to pay the settlement amount, unless a higher bid is made thereafter.

10. The settlement amount is immediately due upon allotment.

11. Any liability regarding the auctioned horses is immediately after allotment transferred to the buyer. After auctioning AND payment, buyer and seller will make arrangements for the delivery in mutual consultation, transport is paid by the buyer unless the seller decides otherwise. The foals are delivered to the buyer at a time indicated by Horse Auction Belgium, the foal must be at least 5 months. The legal relationship exists directly between buyer and seller, with this understanding that the seller is liable to the buyer, with explicit exclusion of the auction organisation, for any shortcoming a horse may display after the auction.

12. The ownership of the horse is transferred to the buyer at the moment that buyer makes the payment due to the auction organisation.

13. Neither seller or buyer can derive any rights from the fact that the auction organisation selected the horse and, when deemed necessary, subjected the horse to a veterinary examination at its request.

14. The information provided about the horses/foals is exclusively intended to give an impression of the qualities of the horses/foals without pretending to be complete and without offering any guarantees. For the description of a lot in its catalogue, Horse Auction Belgium is purely led by the information about that lot provided by the seller or a third party. Horse Auction Belgium is not liable for any printing mistakes and/or material errors on its website and online catalogue.

15. If not discussed otherwise between the buyer and the seller after the auction and passed on to Horse Auction Belgium, the horse will be collected from the seller at the expense of the buyer. Foals are collected at the expense of the seller. Delivery will only take place after Horse Auction Belgium has informed the seller that the settlement amount as defined in article 9 of these auction conditions, has been deposited into the account number of Horse Auction Belgium.

16. In case of export of a foal or a horse, the buyer will submit valid transport documents within 3 months after deliver of the foal or horse to the buyer, on forfeiture of a penal sum consisting of the VAT as yet to be charged. 

17. In case of a carrier: After weaning, the carrier will be delivered back to the seller at the expense of the buyer. The transport of the carrier from the seller to her new owner is also at the expenses of the buyer. The seller is allowed to ask maximum 3000 euros warranty for his (rented) carrier. The buyer pays this warranty to Horse Auction Belgium. When the carrier is delivered to the seller in good condition, the warranty will be transferred back to the buyer.

18. In the event of a dispute, related to the auction, should occur between the seller and the buyer, the auction committee will make an effort to settle this dispute by mediation. If any of the parties believes that no solution has been reached, the Court of Tongeren will be exclusively competent. To the relationship between the seller and the buyer Belgian law applies.

19. Any dispute arising from this auction and its consequences will be exclusively ruled by Belgian law with exclusion of the provisions of the Vienna Sales Treaty regarding international purchases/sales. The Court of Commerce of Antwerp, Tongeren department and the Court in first instance of Limburg, Tongeren department, are exclusively competent to take cognizance of any disputes.

20. In the event of a dispute only the Dutch text will prevail. The translation of these auction conditions into another language is purely informatory.

Online Veilingvoorwaarden

1. Horse Auction Belgium online veilingen worden georganiseerd door Horse Auction Belgium 2.0 met maatschappelijke zetel te Klauwenhofweg 100, 3680 Maaseik, België.

2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden

3. Horse Auction Belgium verkoopt via haar website paarden namens en voor rekening van derden. Horse Auction Belgium treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. De koper dient zich via de website www.horseauctionbelgium.com te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de Horse Auction Belgium online veiling.

4. De paarden worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.

5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door Horse Auction Belgium aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.

6. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO. De veiling verloopt volgens de volgende biedstappen:

Van 5.000 euro - 30.000 euro per €1000,-

Vanaf 30.000 euro per €2000,-

7. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per kavel aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een bod uitgebracht op een kavel zal de veiling betreffende dat kavel automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.

8. Bovenop de toewijzingsprijs betaalt de koper aan Horse Auction Belgium een percentage van 10% (exclusief BTW) op de toewijzingsprijs als commissie en voor de tussenkomst in de veilingkosten. Horse Auction Belgium reikt aan de koper een factuur uit voor deze diensten en voorafgaandelijk aan de levering van het veulen door de koper vereffend dient te worden op de rekening van Horse Auction Belgium.

9. De paarden worden op het einde van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 10% op deze toewijzingsprijs als koperscommissie = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geplaatst.

10. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.

11. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde paarden gaat onmiddellijk na toewijzing over op de koper. Na de veiling én betaling treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen voor de levering, dit is normaal voor rekening van de koper tenzij de verkoper anders overeenkomt, er is een uitzondering van de levering van de veulens. Het veulen wordt niet eerder dan de leeftijd van 5 maanden geleverd aan de koper. De koper wordt tijdig op de hoogte gebracht van dit tijdstip. Aflevering zal pas plaatsvinden zodra het afrekeningsbedrag zoals gedefinieerd in artikel 9 is bijgeschreven op de rekening van Horse Auction Belgium. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde veulens gaat onmiddellijk na levering van het veulen aan de koper over op de koper. Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen koper en verkoper, met dien verstande dat ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de veulens na de veiling mochten vertonen. 

12. De eigendom van de paarden gaat over op het ogenblik van de betaling van het afrekeningsbedrag door de koper aan de veilingorganisatie.

13. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden.

14. De informatie betreffende de veulens of paarden is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de veulens of paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. Horse Auction Belgium is bij de omschrijving van een kavel op haar website afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. Horse Auction Belgium is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website en online catalogus. 

15. In geval van export van een veulen of een paard, zal de koper binnen 3 maanden na levering van het veulen of paard een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW. 

16. Het veilingcomité zal zich – ingeval zich een geschil voordoet tussen de Verkoper en de Koper welke verband houdt met de Veiling - inspannen om dit geschil tussen hen middels bemiddeling op te lossen. Mocht 1 van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechtbank van Tongeren bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen Verkoper en Koper.

17. In het geval van een draagmerrie dient de merrie op kosten van de koper na het spenen terug afgeleverd te worden aan de verkoper. Het transport van de draagmerrie naar de koper is ook op kosten van de koper. De verkoper mag aan de koper een waarborg van maximaal €3000,- vragen voor zijn (gehuurde) draagmerrie. Dit bedrag wordt door de koper aan Horse Auction Belgium betaald. Wanneer de draagmerrie in goede conditie aan de verkoper geleverd wordt zal dit bedrag aan de koper terugbetaald worden.

18. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling Tongeren en de rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Tongeren zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.

19. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.

 


This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.